СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ  

«БЕКІТЕМІН»

 «Павлодар техникалық сервис

колледжі» КМҚК басшысы

_____________ Ахметшаихов А.С.

«___» _____________ 2018 ж.

 

 

 «Павлодар техникалық сервис колледжі»КМҚК

 

2016 – 2020 жылдарға

 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ДАМУ ЖОСПАРЫ

 

Педагогикалық кеңесте қаралды

2016 ж 31.08. №1 хаттама

 

Колледждің миссиясы: «Аймағымыздың индустриялық-инновациялық дамуының қажеттілігі мен міндеттеріне, өнеркәсіптік кешенін дамытудың басым бағыттарына, өңірдің өзгерген әлеуметтік-экономикалық жағдайында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін үнемі органикалық бейімдеуді қамтамасыз етіп және жаңартып тұратын жоғары білікті және бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау»

 

«Павлодар техникалық сервис колледжі» КМҚК стратегиялық жоспары:

– ішкінарықүшінжоғарыбіліктімамандардыдаярлау, ұйымдармен әріптестікті кеңейту;

– үздіксізкәсіптікбілім беру жүйесінқалыптастыру;

– әртүрлiпрофильдегіТжКБмамандарындаярлаужүйесiнiңтұрақтыжұмысiстеуiнжәнедамуынқамтамасызету;

– сапалыбілімберудібасқаружүйесіноданәрідамытудықамтамасызету;

– колледждің оқу процесінің барлық субъектілерінің денсаулығын сақтау жәненығайтумақсатындаденсаулықсақтау-білім беру кеңістігінжан-жақтыдамыту;

– келісім-мақсаттыоқытутүрінәтижесіретінде, әлеуметтіксеріктестіктіңжүйесінкеңейту  (оқытудыңдуалдыжүйесіненгізу);

– еңбекнарығыныңталаптарынасәйкесоқытудыңсапасы мен мазмұныбойыншажұмысберушілер мен тұтынушылардыңсұраныстарынқанағаттандыру, еңбекнарығыныңқажеттілігінзерделеу, оқытудыңжаңабағыттарынанықтау, жаңамамандықтардыашу.

 

Міндеттері:

– сапалыбілім беру қызметтерін ұсыну;

– кәсібибіліктілігі мен мәдениетіжоғарыұжымдықалыптастыру;

– ҚР Мемлекеттікбілім беру мекемесінесәйкесоқытушылар мен студенттердіңтабыстыжұмысыүшінқажеттіжағдайлардыжасау;

– педагог кадрлардыдаярлаужүйесінжетілдіружәнедамытуарқылыбілім беру процесінкадрлықтұрғыдансапалы жақсарту;

– жұмысберушілер мен білім беру қызметтерініңтұтынушыларыныңоқытусапасы мен мазмұнынасұраныстарынқанағаттандыру.

 

 

Колледж дамуының стратегиялық мақсатына қол жеткізу

стратегиялық міндеттер кешенін шешу жолдары арқылы қамтамасыз етіледі:

 

– оқу үрдісін жаңғырту;

– практикалық оқытудың тиімділігін арттыру және жаңғырту;

– кадрлықпотенциалдыдамыту;

– материалдық-техникалықбазанынығайту;

– әлеуметтіксеріктестіктікеңейту;

– басқаружүйесінжетілдіру.

 

№п Іс шаралар Орындау мерзімі Жауаптылар
1 2 3 4
I.1БІЛІМ БЕРУ ҮРДІСІН ЖАҢҒЫРТУ
1 Жалпыгуманитарлықжәнеәлеуметтік-экономикалық, жалпыкәсіптікжәнекәсіптік, сондай-ақкәсіптікмодульдерциклдарыныңпәндерін, соныңішіндепәнаралықкурстар, оқужәнеөндірістіктәжірибелердіқамтитыннегізгікәсіптікбілім беру бағдарламаларыныңқұрылымынақойылатынталаптардыіскеасыру үнемі Колледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, ЦӘК жетекшілері
2 Оқуүдерісініңсубъектілерініңқатысуыменәдістемеліксеминарлар, кездесулер, ғылыми-әдістемелікконференциялар, дөңгелекүстелдер, пәндікапталарөткізу. ЦӘК жоспарына сәйкес Колледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
3 Кәсіби, интеллектуалдыжәнеәлеуметтікшығармашылыққабілетінеиежоғарымәдениетті, азаматтықжауапкершіліккеиеболашақбәсекегеқабілеттімаманныңтұлғаныңқалыптасуынажәнеөзін-өзіжүзегеасыруғаоңтайлыжағдайларжасау үнемі Колледж басшысы, ОТІ жөн.басшының орынбасары, ата аналар комитеті, қамқоршылық кеңесі, психолог
4 Тәрбиелеу, білім беру жәнежеке даму мәселелерібойыншабілім беру органдарыныңнегізгінормативтікқұжаттарынжүзегеасырубойыншапедагогикалықұжыммүшелерініңөзараіс-қимылынқамтамасызету үнемі Колледж басшысы, ОТІ ,ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары
5 Жалпыжәнекәсібиқұзыреттілікнегізіндежұмысберушілердіңқатысуыменмамандықтарбойыншаоқужоспарлары мен бағдарламаларынқалыптастыру Жыл сайын ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары,ЦӘК жетекшілері, әдіскер, оқытушылар
6 Оқуүдерісіндесабақөткізудіңбелсендіжәнеинтерактивтіформаларынқолдану (практиканыңнақтыжағдайларынзерттеуәдісі, жұмысіс-әрекетінимитациялау, проблемалықоқыту, жобалауәдісі, рөлдікойындаржәнеіскерлікойындар, тәжірибелік эксперимент жәнет.б.) Үнемі ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары,ЦӘК жетекшілері, әдіскер
7 Циклдікәдістемеліккомиссияларыныңшеңберіндежекежәнебірлескеншығармашылықжобалардыдамытужәнеолардықорғау Жыл сайын ЦӘК жетекшілері, әдіскер
8 ПК БАИ -ндаоқытушылардыдаярлаужәнеқайтадаярлаудыенгізу Курстық дайындық кестесіне сәйкес ӨОІ, ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
9 Ғылыми-әдістемелікжәнеоқу-әдістемелікбазаныжаңғырту (оқу-әдістемеліккешендерді, оқуқұралдарын, дәрістердіңэлектрондыкурстарын, электрондыоқулықтарды, мультимедиялықбағдарламаларды, презентациялардықұру) Жыл бойы ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
10 «Өрлеу», «Кәсіпқор», жоғарыоқуорындарымен, педагогикалықколледждерменбасқаоқуорындарыменбайланыстардыкеңейту Жыл бойы ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын, әдіскер, ЦӘК жетекшілері
11 Инженерлі-педагогикалық ұжымның озық тәжірибесін меңгеру және жалпылау. Жыл бойы ӨОІ, ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
12 Тақырыптықапталардыұйымдастыружәнеөткізу, пәнолимпиадаларынұйымдастыру, ұжымдықшығармашылықтанымдықіс-шаралардыдайындаужәнеөткізу, үлгерімітөменстуденттергекеңес беру Ай сайын ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, Командирлер кеңесі
13 Студенттердіңғылымиқоғамынқалыптастыру (зерттеу, ғылымиконференцияларұйымдастыру) Жоспар бойынша ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер , Жалпы білім беру пәндерінің ЦӘК жетекшісі
14 Мақалаларды, жаңалықтарды колледж сайтындаорналастыру, студенттерменжәнеата-аналарменсұхбаттасу Үнемі ОТІ жөн.басшының орын., командирлер кеңесі, әдіскер, психолог
15 «Кіші Олимпиада ойындары», «Денсаулықкүні» спорттықіс-шаралардыұйымдастыружәнеөткізу, қалалықжәнеоблыстықжарыстарғақатысуүшінұлттықкомандалардыдайындау ДОРО

жоспарына сәйкес

ОІ,ОТІ жөн.басшының орын., дене шынықтыру оқытушылары
16 Колледждіңбарлықмамандықтарыбойынша «Мамандығыбойыншаүздік» жарыстарынұйымдастыружәнеөткізу Конкурстар

ды өткізу кестесіне сәйкес

ӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері, арнайы пәндерінің ЦӘК жетекшісі
17 Студенттердіжалпыадамиқұндылықтарға, ұлттықсалт-дәстүрлергежәнеакадемиялықдәстүрлерге баулу, кәсіби ар-намыс пен этика рухындатәрбиелеу үнемі ӨОІ, ОТІ, ОІ  жөн.басшының орынбасарлары, психолог, топтың шебері, сынып жетекшілер
18 Инженерлік-педагогикалыққызметкерлердіңзаманауиақпараттықтехнологиялардыдамытужәне «Интернет» ақпараттықжелісініңресурстарынпайдаланубойыншакурстарынанөту Жыл бойы ОІ  жөн.басшының орынбасары, әдіскер
19 Ақпараттықтехнологиялардыенгізубойыншатиімдіжұмысұйымдастыруүшінбағдарламалық-әдістемелікматериалдарды, мультимедиялықбағдарламаларды, оқуқұралдарына банк құру 2016-2018ж ӨОІ,ОІ жөн.басшының орын, әдіскер,  информатика оқытушылары
20 Оқуүрдісінқамтамасызетуүшінколледждіңкомпьютерлік, интерактивтіжәнемультимедиялыққұралдарменматериалдық-техникалықбазасыннығайту 2016-2018ж Колледж басшысы
21 Компьютерлікпарктіжәнебағдарламалыққамтамасызетудіжаңартудыжалғастыру 2016-2019ж Колледж басшысы
22 Білім беру үрдісіне үштілдікті енгізу 2017-2020ж Колледж басшысы,  ӨОІ, ОТІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, оқу бөлімі
23 Кітапханақорынмемлекеттіктілдеоқу-әдістемелікжәнемерзімдібасылымдарментолықтыру үнемі Колледж басшысы, ШБ жөн.басшының орын., кітапханашы
24 Студенттердімемлекеттіктілдеоқытатынтоптарғамақсаттықабылдаудыжалғастыру Жыл сайын Колледж басшысы,  ӨОІ, ОТІ, ОІ жөн.басшының орынбасарлары, оқу бөілім
II.ПРАКТИКАЛЫҚ ОҚЫТУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖӘНЕ ЖАҢҒЫРТУ
1 Аймақтыңқажеттілігінесәйкескадрлыққамтамасызетудіңмониторингінжүргізу үнемі ӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері
2 Оқуүдерісінұйымдастыружәнеөндіріспрактикасынұйымдастырукезіндеколледждердіоқуматериалдарыменқамтамасызету үнемі Аға шебері, ө/о шебері
3 СТБ аймақтықорталығыныңкөмегіменкәсібидайындықты, растаудыжәнебіліктіліктітәуелсізбағалаудықамтамасызету Жыл сайын ӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері
4 Жұмыссыздардықысқамерзімдіоқытужәнеқайтадаярлауды өткізу. Жұмыспен қамту орталығының бағытымен ӨОІ жөн.басшының орынбасары
5 ЖаңабуынТжКБ МББС сәйкесжаңанегізгікәсіптікбілім беру бағдарламаларын, оқубағдарламаларынәзірлеугеқатысу ежегодно ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., әдіскер
6 «Автомобиль көлігінетехникалыққызметкөрсету ,жөндеужәнепайдалану», «Дәнекерлеуісі», «Токарьлықісжәне метал өңдеу» мамандықтарыбойынша 3 жыл 10 айлық «техник», «техник-механик» біліктілігіне лицензия алу, 2017-2018ж Колледж басшысы, ӨОІ,ОІ жөн.басшының орын.
7 Оқуүдерісіндуалдыжәнемодульдікоқытужүйесінекөшірудіқамтамасызету 2017-2020ж Колледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., аға шебері, ЦӘК жетекшілері, арнайы пәндерінің оқытушылары.
8 «Бос орындар жәрмеңкесі» колледж түлектері үшін қатысу Жыл сайын Колледж басшысы, ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., аға шебері, ЦӘК жетекшілері, арнайы пәндерінің оқытушылары.
9 Түлектердің жұмыспен қамту мониторингісін өткізу Жыл сайын ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер
10 Үздіксізтәжірибегебағдарланғанбілім беру ортасынқұруғабағытталғанбілім беру процесінұйымдастыружәнемазмұнынжетілдіру. Үнемі Колледж басшысы, ӨОІ, ОІ, ОТІ жөн.басшының орынбасарлары
III.КАДРЛЫҚ ПОТЕНЦИАЛДЫ ДАМЫТУ
1 Колледждің педагогикалықжәнебасқарушылықперсоналының, әдіскерлерінің, әкімшілікжәнеэкономикалықкадрларыныңбіліктілігінарттыружүйесінжетілдіружәнедамытуарқылыоқуүдерісінкадрменқамтамасызетусапасынжақсарту үнемі Колледж басшысы, ӨОІ, ОІ, ОТІ жөн.басшының орынбасарлары
2 Жалпы, кәсібиқұзыреттіліктіқалыптастыружәнебағалаутехнологиясыбойыншаоқытушылардыңбіліктілігінарттырудықамтамасызетужәнетұтастайпәнаралықкурстардажұмысістеу жыл сайын ОІ жөн.басшының  орынбасары , әдіскер
3 Компьютерліктехнологиялардыоқытушыларғаарналғанкурстар, семинарларұйымдастыру, мультимедиялықжәнеэлектрондықоқулықтар мен оқуқұралдарынжасау

 

үнемі ӨОІ, ОІ жөн.басшының орын., әдіскер
4 ИПК біліктілігінарттырудеңгейінарттыру, оныңішіндееңжоғарыжәнебіріншісанатты 50% Жыл сайын Колледж басшысы, ӨОІ, ОТІ, ОІ орынбасарлары, әдіскер
IV.МАТЕРИАЛДЫҚ ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАНЫ НЫҒАЙТУ
1 Колледждің су құбыры мен кәріз құбырларына күрделі жөндеу жүргізу 2016-2019ж Колледж басшысы, шаруа жетекшісі
2 Колледждіңбастыкіреберістіңғимаратыныңкүрделіжөндеуінжүргізу. 2018-2020ж Колледж басшысы, шаруа жетекшісі
3 ПВХ оқу кабинеттерінде терезелерді орнату 2017 – 2020 ж Колледж басшысы, шаруа жетекшісі
4 Өрт қаупі болған жағдайда дыбыстық хабарламаны орнатуКолледж аумағын аяқтау 2017ж Колледж басшысы
5 Спорттық және салтанатты залдарының шатырын күрделі жөндеу Жыл сайын Шаруа жетекшісі, аға шебері
6 Өрт қаупі болған жағдайда дыбыстық хабарламаны орнатуКолледж аумағын аяқтау 2017-2018 ж Колледж басшысы
7 Тозып қалған жабдықтарды ауыстыру Жыл сайын Колледж басшысы, аға шебері
8 Оқукабинеттерінжаңажиһазбен, интерактивтіжәнемультимедиялыққұралдармен жабдықтау үнемі Колледж басшысы, оқу кабинеттерінің меңгерушілері
9 100 адамғаарналғанқосымшаыдыс-аяқты, тоңазытқышты, электрплиталарынсатыпалу 2016-2019ж Колледж басшысы, шаруа жетекшісі
10 Оқубөлмелерін, шеберханаларды, спорт залын, акт залын, жатақхана мен колледждіңбасқаүй-жайларынағымдағы косметикалық жөндеу жұмыстарын жүргізу Жыл сайын Колледж басшысы, шаруа жетекшісі
11 Компьютерлік техниканы жаңарту ежегодно Колледж басшысы
12 АӘД, физика, химия оқу кабинеттерін алу 2016-2020ж Колледж басшысы
13 Колледждіңоқушеберханаларынаэлектрменжабдықтаужүйесінкүрделіжөндеу жүргізу. 2017-2019ж Колледж басшысы, шаруа жетекшісі
14 Жертөледегіжылужүйесінде ,оқуғимаратыжәнеколледждіңоқушеберханаларындакүрделіжөндеужүргізу. 2017-2018ж Колледж басшысы , шару жетекшісі, аға шебері
15 Кітапханақорыноқужәнеарнайыәдебиеттерменқазақжәнеорыстілдеріндетолтыру үнемі Колледж басшысы, кітапханашы
16 Колледждіңбарлықүй-жайларындаөртдабылынорнату 2016 г.  Колледж басшысы
17 300000 теңгесомасынаспорттықтехниканысатыпалу Жыл сайын Колледж басшысы, дене шынықтыру оқытушылары
18 «Автомобиль көлігінетехникалыққызметкөрсету, жөндеужәнепайдалану», «Дәнекерлеуісі» мамандықтарыбойыншаоқузертханасынқұружәнежабдықтау. 2017 ж. Колледж басшысы, ӨОІ жөн.басшының орын., аға шебері
19 Мамандықтар бойынша ОӨШ оқу-зертханалық кешендерін құру. 2016-2018ж Колледж басшысы, ӨОІ жөн.басшының орын, аға шебері
20 Материалдық базаны жаңғырту 2016-2020 Колледж басшысы, есеп бөлімі, шаруа жетекшісі
V. ӘЛЕУМЕТТІК СЕРІКТЕСТІКТІ КЕҢЕЙТУ
1 Облыстыңнегізгікәсіпорындарыменжәнежетекшіұйымдарыменкадрлардаярлаудыңқосарлыжүйесіненгізу, сондай-ақақылыөндірістіктәжірибеніұйымдастыружәнекейінненжұмысқаорналасужәнеүшжақтыкелісімдердіжасау үнемі Колледж басшысы, ӨОІ жөн.басшының орын, аға шебері
2 Колледждіңпедагогикалыққызметкерлерініңбіліктілігінарттыружәнеқайтадаярлауын қамтамасыз ету Кестеге сәйкес ӨОІ, ОІ жөн.басшының орынбасары, әдіскер
3 Кәсіпорындардың  базасында 4-6 адамнан тұратын арнайы пәндер мұғалімдерінің және ө/о шеберлерінің тәжірибелерін тағылымдамадан өткізу Жыл сайын Колледж басшысы, ӨОІжөн.басшының орынбасары
VI. БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
1 Колледждіңөзін-өзібағалаумамандықтарыбойыншаоқубағдарламаларыныңбарлықблоктарыныңоқупәндерінестуденттердібақылаусауалнамаларын (тестілеуді) жүргізу Жыл сайын ӨОІ,ОІ,ОТІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
2 Білім берудің әртүрлі деңгейлерінде оқушылардың білім сапасына мониторинг жүргізуді, соның ішінде сапаның тәуелсіз бағалауды  және біліктілікті беруді және бітірушілердің мемлекеттік қорытынды аттестациясын сараптауды жүргізу үнемі ӨОІ,ОІ,ОТІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер
3 Оқу пәндерін оқытудың жағдайын бақылауды және жалпы білім берудің міндетті минимумын орындауын жүзеге асыру, оқытудың нәтижесін меңгеру, бақылау мен білім есебін қадағалауды іске асыру. үнемі ӨОІ,ОІ, жөн.басшының орынбасарлары, ЦӘК жетекшілері
4 Колледждіңөзін-өзібағалауматериалдарынаналынғанмәліметтердіөңдеу, жүйелеужәнеталдаужүргізу, олардыңбілім беру мақсаттарынасәйкестігін айқындау.

 

Жыл бойы ӨОІ,ОІ,ОТІ жөн.басшының орынбасарлары, әдіскер, психолог
5 Студенттердіңденсаулығынбақылаужәнеаурудыңмониторингі үнемі ОТІ жөн.басшының орынбасары, мед.қызметкер